Pracownia specjalistyczna Biofizyki Molekularnej

Kordynator: dr hab. Joanna Raczkowska

Zakład Biofizyki Molekularnej i Międzyfazowej

 

Pracownia specjalistyczna Biofizyki Molekularnej I i II jest kursem dla studentów II stopnia kierunku Biofizyka. Wymaganiem wstępnym jest zatem zaliczenie modułów z matematyki, fizyki, chemii, biofizyki, anatomii i fizjologii obowiązujących na studiach I stopnia.

W semestrze studenci wykonują 6 ćwiczeń, każde z nich w wymiarze 15 godzin lekcyjnych, realizowanych zazwyczaj w ramach 3 spotkań. Ćwiczenia odbywają się w laboratoriach badawczych WFAIS, w grupach czteroosobowych.

Do każdego ćwiczenia obowiązuje odrębna literatura. Przed przystąpieniem do wykonywania ćwiczenia student jest zobowiązany do konsultacji z prowadzącym ćwiczenie, celem ustalenia zakresu materiału obowiązującego na kolokwium.

Na zaliczenie ćwiczenia składają się 3 elementy:

 • Kolokwium wstępne (na podstawie materiałów od asystenta prowadzącego);
 • Praca laboratoryjna (aktywność, samodzielność, umiejętność zastosowania w praktyce wiedzy teoretycznej);
 • Sprawozdanie z ćwiczenia (umiejętność analizy uzyskanych danych eksperymentalnych, interpretacji wyników oraz ich prezentacji).

Sprawozdanie powinno zostać oddane asystentowi prowadzącemu ćwiczenie w terminie dwóch tygodni od daty jego wykonania.

Ocena za całość kursu jest średnią z ocen cząstkowych poszczególnych ćwiczeń.

 

Ćwiczenia realizowane w ramach Pracowni Specjalistycznej Biofizyki Molekularnej I (semestr zimowy):

 1. Obrazowanie komórek metodą mikroskopii sił atomowych AFM;
 2. Spektroskopia nanoindentacji ostrzem AFM oraz obrazowanie fluorescencyjne białek cytoszkieletu;
 3. Pomiar aktywności izotopów gamma promieniotwórczych w próbkach środowiskowych. Dawka równoważna;
 4. Magnetyczna relaksacja jądrowa w układzie biologicznym o niskiej hydratacji;
 5. Analiza fourierowska sygnałów akustycznych i elektrycznych;
 6. Mikroskopia fluorescencyjna narzędziem do detekcji białek: modelowa immunoreakcja na powierzchni krzemu;
 7. Fluorescencyjna mikroskopia konfokalna i mikroskopia czasów życia fluorescencji w badaniach komórkowych;
 8. Tworzenie modelowych mikromacierzy białek;
 9. Obrazowanie medyczne: ultrasonografia;
 10. Charakterystyka i pomiar wielkości komórek przy użyciu cytometrii przepływowej i techniki TRPS.

Ćwiczenia realizowane w ramach Pracowni Specjalistycznej Biofizyki Molekularnej II (semestr letni):

 1. Badanie składu chemicznego kości metodą spektroskopii FTIR;
 2. Badanie kamieni moczowych metodą proszkowej dyfraktometrii rentgenowskiej;
 3. Tomografia magnetycznego rezonansu jądrowego w polu magnetycznym Ziemi;
 4. Obrazowanie metodą magnetycznego rezonansu jądrowego z wykorzystaniem sekwencji echa spinowego;
 5. Obrazowanie medyczne: mikrotomografia;
 6. Angiografia subtrakcyjna;
 7. Wektor elektryczny serca;
 8. Sztuczna hemodializa;
 9. Mikroskopia fluorescencyjna i kontrastowa do badań obiektów żywych i utrwalonych;
 10.  Spektroskopia i relaksacja NMR.